8D04101 – Экономика

Шифры мен атауы:

8D04101 «Экономика».

Аккредитациядан өтуі:

Оқу мерзімі:

3 жыл

Берілетін ғылыми дәреже:

8D04101 «Экономика»  оқу  бағдарлама   бойынша философия докторы (PhD).

Кәсіби қызмет аясы:

әлеуметтік ғылымдар және бизнес

Кәсіби қызмет объектісі:

Ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, коммерциялық және бизнес құрылымдары; сыртқы экономикалық қызметтің бөлімдері, сараптамалық және консалтингтік компаниялар, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер.

Кәсіби қызмет мәні:

кәсіптік экономикалық қызметтің әртүрлі салаларында типтік мәселелерді шешу үшін қажетті санаттар мен әдістер жүйесін меңгеру; ұйымның экономикалық қызметін ұйымдастыру және жетілдіру, инновациялық әдістер мен құралдарды пайдалана отырып білім  алушылардің  оқу үрдісін ұйымдастыру;

Кәсіби қызмет түрлері:

білім беру, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық, басқарушылық, технологиялық, әлеуметтік-экономикалық.


8D04101-Экономика ББ емтихан сұрақтары

 1. Жетілген бәсеке жағдайында фирма қысқа мерзімде пайда табады, ал ұзақ мерзімде оның экономикалық пайдасының болмау себебін түсіндіріңіз
 2. Монополия нарығындағы салаға кіру және саладан шығу кедергілерін атап, оларды түсіндіріп беріңіз
 3. Баға дискриминациясы ұғынымын түсіндіріп, оны қолдану арқылы фирма қандай артықшылықтарға ие болатындығын қарастырыңыз
 4. Жетілген бәсеке нарығы мен монополия нарықтарының белгілерін салыстыра отырып талдаңыз
 5. Монополия нарығының артықшылығы мен кемшіліктеріне, қоғамға тигізетін зиянына тоқталыңыз
 6. Монополия, жетілген бәсеке және монополиялық бәсеке нарықтарының белгілері бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз
 7. Макроэкономикалық талдау кезеңдерін атаңыз
 8. «Нарықтағы сұраныс» және «нарықтағы ұсыныс» ұғымдарының мәнін түсіндіріңіз
 9. Сұраныстың икемділігі ұғымына анықтама беріңіз, оның түрлеріне тоқталыңыз
 10. Макроэкономикалық көрсеткіштер түрлерін қарастырыңыз
 11. Сұраныстың бағалық икемділігіне әсер ететін факторларды атаңыз.
 12. Сұраныстың табыс бойынша икемділігіне анықтама беріңіз, табыс икемділігіне байланысты тауар сипаттарын атаңыз
 13. Ашық экономикалық жүйедегі макроэкономикалық элементтердің құрауыштарын түсіндіріңіз
 14. Нарықта тапшылығының және артықшылықтың орын алуының себептерін түсіндіріңіз
 15. Өндіріс шығындары мен олардың түрлеріне тоқталып, сипаттама беріңіз
 16. Өнімділіктің төмендеу заңын сипаттаңыз.
 17. Ақшаның мәнін, қызметтерін және оның сатып алу қабілетінің мәнін ашыңыз
 18. Жалпы ішкі өнім ұғымына анықтама беріңіз. Атаулы және нақты жалпы ішкі өнім көрсеткіштерінің ерекшеліктеріне тоқталыңыз
 19. Жиынтық сұранысты құраушы компоненттерді атаңыз. Жиынтық сұраныс қисығы (AD) теріс көлбеулі орналасады, оның себептерін атаңыз және олардың әсер ету механизмдерін түсіндіріңіз
 20. Жиынтық сұраныстың өзгеруіне әсер ететін бағалық және бағалық емес факторларды атаңыз.
 21. Классикалық макроэкономикалық тепе-теңдіктің мәнін түсіндіріңіз
 22. Экономиканың салалық және секторлық құрылымдарын сипаттаңыз.
 23. Экономикалық цикл ұғымына анықтама беріңіз. Экономиканың циклді түрде даму себептерін түсіндіріңіз. Экономикалық цикл сатыларына сипаттама беріңіз
 24. Инфляция ұғымына анықтама беріңіз, инфляцияның түрлерін қарастырыңыз. Инфляцияның орын алу себептері мен салдарына тоқталыңыз.
 25. Жұмыссыздық ұғымына анықтама беріңіз, жұмыссыздықтың түрлерін қарастырыңыз. Жұмыссыздықтың орын алу себептері мен әлеуметтік-экономикалық салдарына тоқталыңыз.
 26. Макроэкономикадағы жинақтау ұғымын түсіндіріңіз, оның түрлерін ажыратыңыз. Үй шаруашылығын жинақтауының негізгі себептерін атаңыз
 27. Экономикалық даму мен экономиканың теңгерімділігінің мәнін ашыңыз
 28. Макроэкономикадағы инвестиция ұғымына анықтама беріңіз, типтерін атаңыз. Инвестицияның динамикасы мен тұрақсыздығына әсер ететін факторларды атаңыз, олардың әсер ету механизмдерін түсіндіріңіз
 29. Игіліктер нарығындағы инвестиция мен жинақтаудың өзара байланысына тоқталыңыз. Тауар нарықтарындағы теңдестіктің қалыптасу механизмін түсіндіріңіз
 30. Бағалы қағаздар нарығының атқаратын қызметін түсіндіріңіз
 31. Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдегі шығындарды атаңыз.
 32. Экономикалық өсу ұғымына анықтама беріңіз, экономикалық өсудің факторлары мен модельдері туралы айтыңыз
 33. Мемлекеттің ақша-несие саясатының мақсаты мен құралдарын түсіндіріңіз
 34. ҚР Ұлттық банкінің функцияларын атаңыз.
 35. Валюта бағамдарының түрлері, оларға әсер ететін факторлар туралы айтыңыз. Валюта саясатының мақсатына тоқталыңыз
 36. Несиенің мәні мен формаларын ашыңыз
 37. Қаржы функцияларын сипаттаңыз.
 38. Ғылыми зерттеудің басты белгісі ретінде “жаңашылдық пен өзіндік ерекшелікті” көрсетіңіз
 39. Ғылыми білімдер жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық талаптарды көрсетіңіз
 40. “Әдістеме” терминіне қатысты жалпы, жеке әдіснамалар мен әдіснамалық тәсілдерді ашып көрсетіңіз
 41. Ғылыми зерттеу үдерісінің сатыларын көрсетіңіз
 42. Гипотезаларды құру сатыларын көрсетіңіз
 43. Білім функцияларын сипаттаңыз
 44. Мәліметтердің қысқаша мазмұны мен топтамасын сипаттаңыз
 45. Ғылыми зерттеулерді жүргізуге қойылатын әдіснамалық талаптарды көрсетіңіз
 46. Әлеуметтік-экономикалық болжау объектілерін атаңыз
 47. Қазіргі ғылым әдіснамасы тұрғысынан ғылыми зерттеулердің ерекшеліктерін атаңыз
 48. Жүйелік талдаудың негізгі кезеңдерін көрсетіңіздер
 49. Танымның мәнін ашыңыз
 50. Ғылыми зерттеулер контексінде дәлел келтіріңіз
 51. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды болжамдау әдісін сипаттаңыздар
 52. Индуктивті және дедуктивті әдістерді анықтаңыз.
 53. Зауытаралық салыстырмалы талдаудың артықшылықтарын сипаттаңыздар
 54. Элиминенттеу тәсілдерін сипаттаңыздар
 55. Қаржылық талдау әдісінің артықшылықтарын сипаттаңыздар
 56. Жүйелік талдау мәнін ашыңыз.
 57. Жүйелік талдауды жүргізу сатыларын көрсетіңіздер
 58. Салыстырмалы ожәне орташа шамалар әдістерін сипаттаңыздар
 59. Экономикадағы индекстік әдістің ерекшеліктерін сипаттаңыздар
 60. Талдаудың математикалық әдістерін сипаттаңыздар
 61. Абсолютті және салыстырмалы негіздемені ұсыныңыз
 62. Экономикалық зерттеулердегі математикалық статистика әдісін сипаттаңыздар
 63. Статистикалық кестелерді сипаттаңыздар
 64. Экономикалық міндеттерді шешудің математикалық әдісі ретінде запастарды басқару жүйесін көрсетіңіздер
 65. Жүйелік талдауды жүргізудің негізгі сатыларын көрсетіңіздер
 66. Экономикадағы баланстық зерттеу әдісін сипаттаңыз
 67. Жүйелік тәсілдің философиялық, логикалық, әдістемелік және эпистемологиялық негіздерін сипаттаңыз.
 68. Ғылымды жіктеу мәселесін барлық ғылыми білімнің құрылымы ретінде сипаттаңыз
 69. Зауытаралық талдауды жүргізудің негізгі сатыларын көрсетіңіздер
 70. Қаржылық талдау моделдерінде негізгі көрсеткіштер арасындағы өзара байланысты көрсетіңіздер
 71. “Кірістер-шығыстар” моделі негізінде табыстың сыртқа кетуі және түсуі ұғымдарын зерттеңіздер. Жауапты мысалдармен келтіріңіз.
 72. Экономикалық агенттердің қандай шығындары оны есептеу кезінде ескерілетініне назар аудара отырып, шығындар бойынша жалпы ішкі өнімді есептеу әдісінің ерекшеліктерін анықтаңыздар
 73. Экономикалық агенттердің қандай табыстары оны есептеу кезінде ескерілетініне назар аудара отырып, табыстар бойынша жалпы ішкі өнімді есептеу әдісінің ерекшеліктерін анықтаңыздар
 74. ЖІӨ дефляторының мәнін, қолданылуын және есептеу әдістемесін түсіндіріңіз.
 75. Өндірістік мүмкіндіктер қисығын графикте бейнелеңіз, оны пайдалану мақсаттары бойынша түсіндірмелер жасаңыз..
 76. Пайыз мөлшерлемесінің өзгеруінің инвестиция деңгейіне әсерін түсіндіру үшін макроэкономикалық талдау әдістерін сипаттаңыз
 77. Бағалар өзгерген кезде тұтынушылардың мінез-құлқын бағалау үшін микроэкономика тұжырымдамаларын қолданыңыз
 78. Тұтынушы мен өндірушінің тепе-теңдігін графикалық түрде суреттеңіз. Нарықтық тепе-теңдік үшін жағдай жасау механизміне түсініктеме беріңіз.
 79. Адамдардың рационалды мінез-құлқы туралы гипотезаның мәнін түсіндіріңіз
 80. Сұраныс теориясының негізі ретінде тұтынушылық мінез-құлық теориясын түсіндіріңіз
 81. Табыс эффектісі мен алмастыру эффектісін түсіндіріңіз.
 82. Компанияның жетілген бәсекелестік нарығындағы саладан кету жағдайын графикалық түрде суреттеңіз. Жауапты түсіндіріңіз.
 83. Серпімділік теориясының практикада қолданылуына мысалдар келтіріңіз
 84. Жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке және олигополия нарықтарына сипаттама беріңіз және олардың ерекше белгілерін түсіндіріңіз.
 85. Жалпы ішкі өнімді өлшеу әдістерін атаңыз және салыстырыңыз
 86. Таза ішкі өнім, ұлттық табыс, жеке табыс және қолда бар табыс көрсеткіштерінің макроэкономикалық мәнін анықтаңыз. Оларды есептеу әдістемесін сипаттаңыз.
 87. Жеке, мемлекеттік және сыртқы жинақтарды есептеу әдістемесін қарастырыңыз. Жауапты мысалдармен беріңіз.
 88. Жиынтық ұсыныстың оң және теріс соққыларын қарастырыңыз. Макроэкономикалық күйзелістерді тудыратын факторлардың мысалын қолдана отырып, AD-AS моделіндегі өзгерістерді көрсетіңіз.
 89. Экономикалық циклдың мәнін түсіндіріңіз
 90. Филлипс қисығын пайдаланып жұмыссыздық пен инфляция арасындағы байланысты түсіндіріңіз
 91. Инфляцияның түрлерін жіктеп, олардың себептері мен салдарын қарастырыңыз
 92. Жалпы тепе-теңдік моделін құрыңыз және оған қол жеткізуге әсер ететін факторларды талдаңыз
 93. Еңбек нарығындағы тепе-теңдіктің графикалық моделін құрыңыз және жұмыссыздыққа әсер ететін факторларды талдаңыз
 94. Пайыздық мөлшерлеме мен инвестициялар арасындағы тәуелділікті анықтаңыз. Мұны алгебралық әдіспен және графикалық әдіспен орындаңыз
 95. Оукен заңын сипаттаңыз. Осы заңға сәйкес жұмыссыздық пен ЖІӨ арасындағы байланысты анықтаңыз.
 96. Жинақтау және инвестиция функциясына жүгіне отырып, IS қисығын сызыңыз және IS қисығының мәнін қарастырыңыз.
 97. Кейнстің крестін қолдана отырып, IS қисығын графикалық түрде сызыңыз. IS қисығының ығысуына әсер ететін факторларды анықтаңыз
 98. Бюджет-салық саясатының мақсаты мен құралдары. Экономикадағы циклдік ауытқулар кезінде ынталандырушы және тежеуші бюджет-салық саясатын жүргізу ерекшеліктеріне тоқталыңыз және олардың мүмкін салдарын айқындап  беріңіз
 99. Валюта бағамының мәнін ашыңыз. Сатып алу қабілеті паритеті түсіндіріңіз
 100. Ақша нарығын талдауда қолданылатын Баумоль-Тобин үлгісінің мәнін түсіндіріңіз
 101. Неоклассикалық мектептің өкілі Р.Солоудың экономикалық өсу моделінің алғышарттарын, факторларын қарастырыңыз
 102. Елдің төлем балансының макроэкономикалық мәнін ашыңыз, оның құрылымы мен бөлімдерінің өзара байланысын түсіндіріңіз
 103. Лернер және Хиршман-Херфиндаль индекстерінің есептеу әдістемесін
 104. көрсетіңіз және мағыналарын түсіндіріп беріңіз
 105. Фискалдық және ақша-несие саясатының өндіріс пен валюта бағамына қалай әсер ететінін түсіндіріңіз
 106. Ақша ұсынысы, ақша базасы және ақша мультипликаторы көрсеткіштері туралы айтыңыз, оларды есептеу әдістемесін көрсетіңіз
 107. Жалпы білім құрылымында ғылыми білімнің негізгі түрлерін бөліп көрсетіңіз
 108. Таным деңгейлерін ашыңыз: сезімтал және рационалды
 109. Шаруашылық жүргізудің нарықтық моделінің ерекшеліктерін анықтаңыз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз
 110. Зерттеу деңгейлерін жіктеңіздер
 111. Гипотезаның түрлерін жіктеңіздер
 112. Дәлелдердің түрлерін жіктеңіздер
 113. Экономикалық талдау түрлерін жіктеңіздер
 114. Статистикалық бақылауды жіктеңіздер
 115. Ғылыми зерттеулерді қаржыландыру мен материалдық қолдауды ғылымның дамуын басқарудың тиімді құралы ретінде сипаттаңыз.
 116. Экономика-математикалық әдістерді жіктеңіздер
 117. Танымның негізін анықтаңыздар
 118. Ғылымның ерекшеліктерін көрсетіңіз, оның негізгі тұжырымдамаларын анықтаңыз
 119. Экономика фактілерді сипаттауды, түсіндіруді және алдын-ала болжауды және сонымен бірге іс-әрекеттерді бағыттауды мақсат ететін модельдердің түрлерін анықтаңыздар
 120. Ғылыми негізделген базаның сенімділігін құрайтын озық тәжірибені анықтайтын факторларды анықтаңыз
 121. Әдіснамалық принципті ашыңыз: зерттелетін мәселеге нақты тарихи көзқарас
 122. Экономикалық зерттеулердегі табиғи және модельдік тәсілді салыстырыңыз
 123. Экономиканы зерттеудің құрылымдық және функционалдық тәсілдерін салыстырыңыз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз.
 124. Экономикадағы ғылыми зерттеу әдістерінің топтарын салыстырыңыз: жалпы және нақты
 125. Жүйелік зерттеулердің конструктивті бағыттарын анықтаңыздар
 126. Позитивті емес-эмпирикалық көзқарасты сипаттаңыз
 127. Шындықты әлеуметтік және жеке құндылық ретінде анықтаңыздар
 128. Экономикадағы ғылыми зерттеу әдістерін сипаттаңыз
 129. Дәлелдеу теориясын сипаттаңыздар
 130. Абсолютті және салыстырмалы негіздеменің ерекшеліктерін анықтаңыз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз.
 131. Түсіндіруден кейін гипотезаны сипаттаңыз, түзетулер заң ретінде
 132. Философиялық әдістерге негізделген тәсілдерді белгілеңіздер
 133. Дәлелдеу түрлерін салыстырыңыз: эмпирикалық және теориялық
 134. Танымның жалпы әдістерін топтастырыңыз, оларды сипаттаңыз
 135. Индуктивті және дедуктивті әдістерді сипаттаңыздар
 136. Талдау мен синтезді ғылыми таным әдісі ретінде салыстырыңыз
 137. Тұжырымдаманың практикалық мағынасын ашып көрсетіңіз
 138. Ғылым логикасының негізгі мәселелерін анықтаңыз және ғылым құрылымына талдау жасаңыз
 139. Әдіснамалық білім деңгейлерін анықтаңыз және оларды сипаттаңыз
 140. Зерттеу әдістерін эмпирикалық және теориялық деңгейлерде қолдану туралы ойланыңыз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз
 141. Эмпирикалық зерттеулерге тән әдістерді анықтаңыз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз
 142. Әр түрлі валюта бағамы тұсында жүргізілетін ақша-несие және бюджет-салық саясаттарының тиімділігіне қатысты салыстырмалы талдау жасаңыз
 143. Төлем балансының тапшылығын жою әдістері. Төлем балансының теңгерімділігін қамтамасыз етудің қажеттілігіне қатысты ойыңызды білдіріңіз
 144. Ақша-несие, бюджет-салық және валюта саясатының Сыртқы сауданы реттеу  төңірегінде өткізілетін   шаралар  маңыздылығын  түсіндіріңіз
 145. Хекшер-Олиннің сыртқы сауда саясатына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз
 146. Сыртқы сауда саясатының заманауи теориялары туралы олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз пікіріңізді білдіріңіз
 147. Ашық экономиканы талдауда қолданылатын Манделл-Флеминг үлгісін салыңыз және оның мәнін түсіндіріңіз
 148. Дамыған елдердегі экономикалық өсу факторлары туралы өз пайымдарыңызды келтіріңіз және Қазақстан экономикасы өсуінің негізгі факторларына баға беріңіз
 149. Өндірістік мүмкіндіктер қисығын қолдана отырып, мүмкін шығындар туралы өз ойыңызды келтіріңіз және экономиканың тиімді жағдайына қатысты қорытынды жасаңыз
 150. Дағдарыстың оң және теріс салдарының мәнін ашыңыз. Жауабыңызды дәлелдеңіз.
 151. Хикс пен Маршалл бойынша нарықтық сұраныстың ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіріңіз.
 152. Эрроу-Дебре моделі бойынша сыни ескертулерді тұжырымдаңыз.
 153. Г. Госсеннің бірінші және екінші заңдарының мәнін ашыңыз.
 154. Нарықтың негізгі функцияларының өзара байланысын түсіндіріңіз.
 155. Теориялық тұрғыдан зерттелмеген болса да, іс жүзінде дәлелденген шекті өнімділіктің кему тұжырымдамасына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз
 156. Орташа және шекті шығындардың өндіріс көлемін айқындаудың өзектілігі туралы қорытынды шығарыңыз. Өндіріс шығындарын төмендетудің мүмкін жолдарын құрастырыңыз
 157. Бәсекелестікті дамытуға қатысты, атап айтқанда Қазақстандағы бәсекелестікті қолдау және дамыту тетіктеріне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз
 158. Ғылыми-техникалық прогрестің экономикалық өсуге қосатын үлесіне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз.
 159. Лернер индексінің мәні бойынша фирманың нарықтағы билік дәрежесі жөнінде жасалатын қорытындыларға тоқталыңыз
 160. Хиршман-Херфиндаль индексінің есептеу әдістемесін айқындап беріңіз және мағыналарын ашып  түсіндіріңіз
 161. Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар теориясы мен А.Смиттің абсолютті артықшылықтар теориясының негізгі идеясына қатысты пікір білдіріңіз
 162. ЖІӨ өлшеуіндегі мәселелер мен оны бағалаудың дәлдігі туралы сыни көзқарасыңызды білдіріңіз.
 163. ЖІӨ дефляторы көрсеткішіне негізделген инфляция туралы тұжырымдардың мүмкін нұсқаларын қалыптастырыңыз
 164. Жалпы ішкі өнімді арттырудағы жеке тұтыну шығындары мен инвестицияның ролін бағалаңыз
 165. «Ығыстыру мәселесі» тұрғысынан алып қарағанда мемлекеттің бюджет-салық саясатының теріс салдарына сыни пікіріңізді білдіріңіз
 166. Жиынтық ұсыныс сілкінісі орын алған жағдайда мемлекеттің тұрақтандыру саясаты жүргізіледі. Бұл саясаттың мәнін түсіндіріңіз. График салыңыз. Мемлекеттің тұрақтандыру саясатың салдары туралы қорытынды жасаңыз.
 167. Қазақстанда ЖІӨ-нің шығынын (толық өндірілмеуі) Оукен заңына сәйкес есептеңіз.
 168. Мемлекеттің бюджет-салық саясатының ерекшеліктерін негіздеңіз және оның нәтижелілігіне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз
 169. Сіз Дж.М. Кейнстің «негізгі психологиялық заңымен» келісесіз бе? Жауабыңызды дәлелдеңіз
 170. Ұлттық Банктің міндетті резервтерін қалыптастыруды және олардың міндетті резервтеу нормасын өзгерту жолымен ақша ұсынысына әсерін негіздеңіз.
 171. Ақша ұсынысына әсер ететін  Ұлттық банктің есептік ставканы өзгерту шара  туралы қорытынды түсіңдіріңіз
 172. Ұлттық Банктің ашық нарықтағы операциялары және олардың ақша нарығына әсері туралы өз пікірлеріңізді айтыңыз
 173. Мемлекеттің сыртқы сауда саясаты туралы өз пікіріңізді айтыңыз және оның нәтижелілігін сыни бағалаңыз
 174. Еркін сауданы дамытудың ерекшеліктері туралы өз пікіріңізді айтыңыз және оның кемшіліктеріне сыни көзқарасыңызды білдіріңіз.
 175. Ұлттық валютаның девальвациясының мақсаттарын негіздеңіз және оның оң және теріс жақтары туралы өз пікіріңізді білдіріңіз.
 176. Елдің жиынтық табысының қалыптасуына мемлекеттің үлесін сипаттаңыз
 177. Ғылыми зерттеудің негізгі белгілері туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз
 178. Ғылыми білімдердің жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық талаптарды қалыптастырыңыздар
 179. Жаңа ғылыми нәтижелер алу нұсқаларын тұжырымдаңыз
 180. Ғылыми экономикалық зерттеулердегі адамның логикалық ойлауының рөлі мен формаларына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз.
 181. Ғылым облысындағы заманауи саясатты жобалаңыздар
 182. Теорияның сыртқы негіздеріне қатысты өз пікіріңізді көрсетіңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз
 183. Ғылым әдіснамасының артықшылықтары туралы қорытынды жасаңыз
 184. Қазіргі заманғы білім берудегі ғылымның рөлін негіздеңіз.
 185. Ғылыми зерттеудің негізгі әдіснамалық принциптерін олардың маңыздылығы тұрғысынан бағалаңыз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз.
 186. Нақты материалды іріктеу және бағалау қағидаттарын тұжырымдаңыз.
 187. Экономикалық ғылымдағы зерттеу тәсілдеріне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз
 188. Ғылыми зерттеудің жалпы ғылыми әдістері бойынша қорытынды жасаңыз
 189. Жүйелік талдаудың шектеулері мен артықшылықтарын тұжырымдаңыздар
 190. Статистикалық зерттеулерде әлеуметтік әдістерді қолдану туралы өз пікіріңізді білдіріңіз
 191. Ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлаудың негізгі кезеңдерін тұжырымдаңыз
 192. Экономикалық құбылысты моделдеу сатыларын әзірлеңіздер
 193. Экономикадағы модельдердің негізгі типтері туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз
 194. Экономика-математикалық зерттеу әдістерін тұжырымдаңыздар
 195. Эмпирикалық және теориялық білім арасындағы айырмашылықты тұжырымдаңыз.
 196. Мәліметтерді жинақтау мен топтастыру бойынша қорытынды жасаңыздар
 197. Зерттеушілік бағыттар бойынша қорытынды жасаңыздар
 198. Экономикада салыстырмалы талдауды қолдану жөнінде қорытынды жасаңыздар
 199. Қаржылық талдау модельдеріндегі негізгі көрсеткіштер арасындағы байланысты құрылымдаңыздар және бірдейлендіріңіздер
 200. Қоғамдық өндірістегі корреляциялық байланыстарды және олардың экономикалық құбылыстар мен процестер арасындағы тәуелділікті зерделеудегі рөлін негіздеңіз
 201. Экономикалық талдауды жүргізудің жалпы сызбасын әзірлеңіздер
 202. Қазіргі кезеңдегі статистиканың негізгі міндеттері туралы қорытынды жасаңыз
 203. Орташа және салыстырмалы шамаларға мысал келтіріңіздер
 204. Статистикалық зерттеу кезеңдерін жасаңыз
 205. Ғылыми зерттеулерде факторлық талдауды қолдану туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз
 206. Экономикалық зерттеу барысында ақпарат алу құралы ретінде статистиканың орындылығы туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз
 207. Таным теориясының құрылымдық компоненттерін тұжырымдаңыз
 208. Ғылыми зерттеулерді «мақсаттар ағашы» әдісімен болжау кезеңдерін әзірлеңіз
 209. Логикалық-әдіснамалық схеманы жүйелік талдаудың негізгі мәні ретінде тұжырымдаңыз
 210. Мәселе бойынша экономикадағы жүйелік талдау үдерісінің кезеңдерін жасаңыздар, жүйелік тәсіл қағидаларын анықтаңыздар
 211. Экономикалық зерттеулерді жүргізу үшін ғылыми негізделген ақпараттық базаның қажеттілігін тұжырымдаңыздар

 

Әдебиет

 1. Липсиц И.В. Микроэкономика Макроэкономика. – М.: Кнорус, 2016. – 608с.
 2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Оқулық/ Р.М.:Нуреев – 3-ші бас., түзет. және толықт. – М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФА-М, 2018. -624 б.
 3. Майкл Паркин Микроэкономика 13-ші басылым. Батыс Онтарио университеті. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2020. – 548 б.
 4. Мэнкью Грегори Н, Тейлор Марк. Экономикс, 4-халықаралық басылым. Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 848 б.
 5. Методы и средства научных исследований: учеб. посо‑ бие / Ю. Н. Колмогоров [и др.]. — Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун‑та, 2017. — 152 с.
 6. Липчиу Н.В., Липчиу К.И Методология научного исследования.-Краснодар.: КубГау., 2013. -290 с.
 7. Пещеров Г.И., Слоботчиков О.Н. Методология научного исследования:— М.: Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 с.
 8. Бурда А. Г. Основы научно-исследовательской деятельности. Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар.: 2015. – 145 с.
 9. Пономарев, А.Б. Методология научных исследований:– Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. поли- техн. ун-та, 2014. – 186 с.
 10. Карамурзиев Т.К. Методология научных исследований в области экономики. Атырау. 2010. -155 с.
 11. Методология и методы научного познания. И.Л. Бахтина, А.А.Лобут, Л.Н. Мартюшов; Урал. гос. пед. ун – т. – Екатеринбург, 2016. – 119 с.
 12. Герцог, Г.А. Основы научного исследования: методология, методика, практика. Г.А. Герцог. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 208 с
 13. Пол Кругман, Морис Обстфельд. Международная экономика 5-е международное издание. СПб: Питер, 2004. – 832 с.
 14. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. – М.: МГУ. Издательство «Дело и сервис», 2000-2013. – 416 с.
 15. Мухамедиев Б.М.,Дуламбаева Р.Т., Рахматуллаева Д.Ж.Макроэкономика.- Алматы: Қазақ университет, 2011. – 250 с.
 16. Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508164
 17. Калинина, Л. А. Макроэкономика (продвинутый уровень): учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» / Л. А. Калинина, О. В. Власенко ; Иркут. гос. аграр. ун-т им. А. А. Ежевского. – Молодежный : Изд-во ИрГАУ, 2020. – 71 с. http://195.206.39.221/fulltext/i_032432.pdf

1 деңгей

###001

Жетілген бәсеке жағдайында фирма қысқа мерзімде пайда табады, ал ұзақ мерзімде оның экономикалық пайдасының болмау себебін түсіндіріңіз

###002

Монополия нарығындағы салаға кіру және саладан шығу кедергілерін атап, оларды  түсіндіріп беріңіз

###003

Баға дискриминациясы ұғынымын түсіндіріп, оны қолдану арқылы фирма қандай артықшылықтарға ие болатындығын қарастырыңыз

###004

Жетілген бәсеке нарығы мен монополия нарықтарының белгілерін салыстыра отырып талдаңыз

###005

Монополия нарығының артықшылығы мен кемшіліктеріне, қоғамға тигізетін зиянына тоқталыңыз

###006

Монополия, жетілген бәсеке және монополиялық бәсеке нарықтарының белгілері бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз

###007

Макроэкономикалық талдау кезеңдерін атаңыз

###008

«Нарықтағы сұраныс» және «нарықтағы ұсыныс» ұғымдарының мәнін түсіндіріңіз

###009

Сұраныстың икемділігі ұғымына анықтама беріңіз, оның түрлеріне тоқталыңыз

###010

Макроэкономикалық көрсеткіштер түрлерін  қарастырыңыз

###011

Сұраныстың бағалық икемділігіне әсер ететін факторларды атаңыз.

###012

Сұраныстың табыс бойынша икемділігіне анықтама беріңіз, табыс икемділігіне байланысты тауар сипаттарын атаңыз

###013

Ашық экономикалық жүйедегі макроэкономикалық элементтердің құрауыштарын түсіндіріңіз

###014

Нарықта тапшылығының және артықшылықтың орын алуының себептерін түсіндіріңіз

###015

Өндіріс шығындары мен олардың түрлеріне тоқталып, сипаттама беріңіз

###016

Өнімділіктің төмендеу заңын сипаттаңыз.

###017

Ақшаның мәнін, қызметтерін және оның сатып алу қабілетінің мәнін ашыңыз

###018

Жалпы ішкі өнім ұғымына анықтама беріңіз. Атаулы және нақты жалпы ішкі өнім көрсеткіштерінің ерекшеліктеріне тоқталыңыз

###019

Жиынтық сұранысты құраушы компоненттерді атаңыз. Жиынтық сұраныс қисығы (AD) теріс көлбеулі орналасады, оның себептерін атаңыз және олардың әсер ету механизмдерін түсіндіріңіз

###020

Жиынтық сұраныстың өзгеруіне әсер ететін бағалық және бағалық емес факторларды атаңыз.

###021

Классикалық макроэкономикалық тепе-теңдіктің мәнін түсіндіріңіз

###022

Экономиканың салалық және секторлық құрылымдарын сипаттаңыз.

###023

Экономикалық цикл ұғымына анықтама беріңіз. Экономиканың циклді түрде даму себептерін түсіндіріңіз. Экономикалық цикл сатыларына сипаттама беріңіз

###24

Инфляция ұғымына анықтама беріңіз, инфляцияның түрлерін қарастырыңыз. Инфляцияның орын алу себептері мен салдарына тоқталыңыз.

###025

Жұмыссыздық ұғымына анықтама беріңіз, жұмыссыздықтың түрлерін қарастырыңыз. Жұмыссыздықтың орын алу себептері мен әлеуметтік-экономикалық салдарына тоқталыңыз.

###026

Макроэкономикадағы жинақтау ұғымын түсіндіріңіз, оның түрлерін ажыратыңыз. Үй шаруашылығын жинақтауының негізгі себептерін атаңыз

###027

Экономикалық даму мен экономиканың теңгерімділігінің мәнін ашыңыз

###028

Макроэкономикадағы инвестиция ұғымына анықтама беріңіз, типтерін атаңыз. Инвестицияның динамикасы мен тұрақсыздығына әсер ететін факторларды атаңыз, олардың әсер ету механизмдерін түсіндіріңіз

###029

Игіліктер нарығындағы инвестиция мен жинақтаудың өзара байланысына тоқталыңыз. Тауар нарықтарындағы теңдестіктің қалыптасу механизмін түсіндіріңіз

###030

Бағалы қағаздар нарығының атқаратын қызметін түсіндіріңіз

###031

Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдегі шығындарды атаңыз.

###032

Экономикалық өсу ұғымына анықтама беріңіз, экономикалық өсудің факторлары мен модельдері туралы айтыңыз

###033

Мемлекеттің ақша-несие саясатының мақсаты мен құралдарын түсіндіріңіз

###034

ҚР Ұлттық банкінің функцияларын атаңыз.

###035

Валюта бағамдарының түрлері, оларға әсер ететін факторлар туралы айтыңыз. Валюта саясатының мақсатына тоқталыңыз

### 036

Несиенің мәні мен формаларын ашыңыз

### 037

Қаржы функцияларын сипаттаңыз.

### 038

Ғылыми зерттеудің басты белгісі ретінде “жаңашылдық пен өзіндік ерекшелікті” көрсетіңіз

### 039

Ғылыми білімдер жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық талаптарды көрсетіңіз

### 040

“Әдістеме” терминіне қатысты жалпы, жеке әдіснамалар мен әдіснамалық тәсілдерді ашып көрсетіңіз

### 041

Ғылыми зерттеу үдерісінің сатыларын көрсетіңіз

### 042

Гипотезаларды құру сатыларын көрсетіңіз

### 043

Білім функцияларын сипаттаңыз

### 044

Мәліметтердің қысқаша мазмұны мен топтамасын сипаттаңыз

### 045

Ғылыми зерттеулерді жүргізуге қойылатын әдіснамалық талаптарды көрсетіңіз

### 046

Әлеуметтік-экономикалық болжау объектілерін атаңыз

### 047

Қазіргі ғылым әдіснамасы тұрғысынан ғылыми зерттеулердің ерекшеліктерін атаңыз

### 048

Жүйелік талдаудың негізгі кезеңдерін көрсетіңіздер

### 049

Танымның мәнін ашыңыз

### 050

Ғылыми зерттеулер контексінде дәлел келтіріңіз

### 051

Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды болжамдау әдісін сипаттаңыздар

### 052

Индуктивті және дедуктивті әдістерді анықтаңыз.

### 053

Зауытаралық салыстырмалы талдаудың артықшылықтарын сипаттаңыздар

### 054

Элиминенттеу тәсілдерін сипаттаңыздар

### 055

Қаржылық талдау әдісінің артықшылықтарын сипаттаңыздар

### 056

Жүйелік талдау мәнін ашыңыз.

### 057

Жүйелік талдауды жүргізу сатыларын көрсетіңіздер

### 058

Салыстырмалы ожәне орташа шамалар әдістерін сипаттаңыздар

### 059

Экономикадағы индекстік әдістің ерекшеліктерін сипаттаңыздар

### 060

Талдаудың математикалық әдістерін сипаттаңыздар

### 061

Абсолютті және салыстырмалы негіздемені ұсыныңыз

### 062

Экономикалық зерттеулердегі математикалық статистика әдісін сипаттаңыздар

### 063

Статистикалық кестелерді сипаттаңыздар

### 064

Экономикалық міндеттерді шешудің математикалық әдісі ретінде запастарды басқару жүйесін көрсетіңіздер

### 065

Жүйелік талдауды жүргізудің негізгі сатыларын көрсетіңіздер

### 066

Экономикадағы баланстық зерттеу әдісін сипаттаңыз

### 067

Жүйелік тәсілдің философиялық, логикалық, әдістемелік және эпистемологиялық негіздерін сипаттаңыз.

### 068

Ғылымды жіктеу мәселесін барлық ғылыми білімнің құрылымы ретінде сипаттаңыз

### 069

Зауытаралық талдауды жүргізудің негізгі сатыларын көрсетіңіздер

### 070

Қаржылық талдау моделдерінде негізгі көрсеткіштер арасындағы өзара байланысты көрсетіңіздер

2 деңгей

###001

“Кірістер-шығыстар” моделі негізінде табыстың сыртқа кетуі және түсуі ұғымдарын зерттеңіздер. Жауапты мысалдармен келтіріңіз.

###002

Экономикалық агенттердің қандай шығындары оны есептеу кезінде ескерілетініне назар аудара отырып, шығындар бойынша жалпы ішкі өнімді есептеу әдісінің ерекшеліктерін анықтаңыздар

###003

Экономикалық агенттердің қандай табыстары оны есептеу кезінде ескерілетініне назар аудара отырып, табыстар бойынша жалпы ішкі өнімді есептеу әдісінің ерекшеліктерін анықтаңыздар

###004

ЖІӨ дефляторының мәнін, қолданылуын және есептеу әдістемесін түсіндіріңіз.

###005

Өндірістік мүмкіндіктер қисығын графикте бейнелеңіз, оны пайдалану мақсаттары бойынша түсіндірмелер жасаңыз..

###006

Пайыз мөлшерлемесінің өзгеруінің инвестиция деңгейіне әсерін түсіндіру үшін макроэкономикалық талдау әдістерін сипаттаңыз

###007

Бағалар өзгерген кезде тұтынушылардың мінез-құлқын бағалау үшін микроэкономика тұжырымдамаларын қолданыңыз

###008

Тұтынушы мен өндірушінің тепе-теңдігін графикалық түрде суреттеңіз. Нарықтық тепе-теңдік үшін жағдай жасау механизміне түсініктеме беріңіз.

###009

Адамдардың рационалды мінез-құлқы туралы гипотезаның мәнін түсіндіріңіз

###010

Сұраныс теориясының негізі ретінде тұтынушылық мінез-құлық теориясын түсіндіріңіз

###011

Табыс эффектісі мен алмастыру эффектісін түсіндіріңіз.

###012

Компанияның жетілген бәсекелестік нарығындағы саладан кету жағдайын графикалық түрде суреттеңіз. Жауапты түсіндіріңіз.

###013

Серпімділік теориясының практикада қолданылуына мысалдар келтіріңіз

###014

Жетілген бәсеке, монополия, монополиялық бәсеке және олигополия нарықтарына сипаттама беріңіз және олардың ерекше белгілерін түсіндіріңіз.

###015

Жалпы ішкі өнімді өлшеу әдістерін атаңыз және салыстырыңыз

###016

Таза ішкі өнім, ұлттық табыс, жеке табыс және қолда бар табыс көрсеткіштерінің макроэкономикалық мәнін анықтаңыз. Оларды есептеу әдістемесін сипаттаңыз.

###017

Жеке, мемлекеттік және сыртқы жинақтарды есептеу әдістемесін қарастырыңыз. Жауапты мысалдармен беріңіз.

###018

Жиынтық ұсыныстың оң және теріс соққыларын қарастырыңыз. Макроэкономикалық күйзелістерді тудыратын факторлардың мысалын қолдана отырып, AD-AS моделіндегі өзгерістерді көрсетіңіз.

###019

Экономикалық циклдың мәнін түсіндіріңіз

###020

Филлипс қисығын пайдаланып жұмыссыздық пен инфляция арасындағы байланысты түсіндіріңіз

###021

Инфляцияның түрлерін жіктеп, олардың себептері мен салдарын қарастырыңыз

###022

Жалпы тепе-теңдік моделін құрыңыз және оған қол жеткізуге әсер ететін факторларды талдаңыз

###023

Еңбек нарығындағы тепе-теңдіктің графикалық моделін құрыңыз және жұмыссыздыққа әсер ететін факторларды талдаңыз

###024

Пайыздық мөлшерлеме мен инвестициялар арасындағы тәуелділікті анықтаңыз. Мұны алгебралық әдіспен және графикалық әдіспен орындаңыз

###025

Оукен заңын сипаттаңыз. Осы заңға сәйкес жұмыссыздық пен ЖІӨ арасындағы байланысты  анықтаңыз.

###026

Жинақтау және инвестиция функциясына жүгіне отырып, IS қисығын сызыңыз  және IS қисығының мәнін қарастырыңыз.

###027

Кейнстің крестін қолдана отырып, IS қисығын графикалық түрде сызыңыз. IS қисығының ығысуына әсер ететін факторларды анықтаңыз

###028

Бюджет-салық саясатының мақсаты мен құралдары. Экономикадағы циклдік ауытқулар кезінде ынталандырушы және тежеуші  бюджет-салық саясатын жүргізу ерекшеліктеріне тоқталыңыз және олардың мүмкін салдарын айқындап  беріңіз

###029

Валюта бағамының мәнін ашыңыз. Сатып алу қабілеті паритеті түсіндіріңіз

###030

Ақша нарығын талдауда қолданылатын Баумоль-Тобин үлгісінің мәнін түсіндіріңіз

###031

Неоклассикалық мектептің өкілі Р.Солоудың экономикалық өсу моделінің алғышарттарын, факторларын қарастырыңыз

###032

Елдің төлем балансының макроэкономикалық мәнін ашыңыз, оның құрылымы мен бөлімдерінің өзара байланысын түсіндіріңіз

###033

Лернер және Хиршман-Херфиндаль индекстерінің есептеу әдістемесін

көрсетіңіз және мағыналарын түсіндіріп беріңіз

###034

Фискалдық және ақша-несие саясатының өндіріс пен валюта бағамына қалай әсер ететінін түсіндіріңіз

###035

Ақша ұсынысы, ақша базасы және ақша мультипликаторы көрсеткіштері туралы айтыңыз, оларды есептеу әдістемесін көрсетіңіз

###036

Жалпы білім құрылымында ғылыми білімнің негізгі түрлерін бөліп көрсетіңіз

###037

Таным деңгейлерін ашыңыз: сезімтал және рационалды

###038

Шаруашылық жүргізудің нарықтық моделінің ерекшеліктерін анықтаңыз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз

###039

Зерттеу деңгейлерін жіктеңіздер

###040

Гипотезаның түрлерін жіктеңіздер

###041

Дәлелдердің түрлерін жіктеңіздер

###042

Экономикалық талдау түрлерін жіктеңіздер

###043

Статистикалық бақылауды жіктеңіздер

###044

Ғылыми зерттеулерді қаржыландыру мен материалдық қолдауды ғылымның дамуын басқарудың тиімді құралы ретінде сипаттаңыз.

###045

Экономика-математикалық әдістерді жіктеңіздер

###046

Танымның негізін анықтаңыздар

###047

Ғылымның ерекшеліктерін көрсетіңіз, оның негізгі тұжырымдамаларын анықтаңыз

###048

Экономика фактілерді сипаттауды, түсіндіруді және алдын-ала болжауды және сонымен бірге іс-әрекеттерді бағыттауды мақсат ететін модельдердің түрлерін анықтаңыздар

###049

Ғылыми негізделген базаның сенімділігін құрайтын озық тәжірибені анықтайтын факторларды анықтаңыз

###050

Әдіснамалық принципті ашыңыз: зерттелетін мәселеге нақты тарихи көзқарас

###051

Экономикалық зерттеулердегі табиғи және модельдік тәсілді салыстырыңыз

###052

Экономиканы зерттеудің құрылымдық және функционалдық тәсілдерін салыстырыңыз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз.

###053

Экономикадағы ғылыми зерттеу әдістерінің топтарын салыстырыңыз: жалпы және нақты

###054

Жүйелік зерттеулердің конструктивті бағыттарын анықтаңыздар

###055

Позитивті емес-эмпирикалық көзқарасты сипаттаңыз

###056

Шындықты әлеуметтік және жеке құндылық ретінде анықтаңыздар

###057

Экономикадағы ғылыми зерттеу әдістерін сипаттаңыз

###058

Дәлелдеу теориясын сипаттаңыздар

###059

Абсолютті және салыстырмалы негіздеменің ерекшеліктерін анықтаңыз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз.

###060

Түсіндіруден кейін гипотезаны сипаттаңыз, түзетулер заң ретінде

###061

Философиялық әдістерге негізделген тәсілдерді белгілеңіздер

###062

Дәлелдеу түрлерін салыстырыңыз: эмпирикалық және теориялық

###063

Танымның жалпы әдістерін топтастырыңыз, оларды сипаттаңыз

###064

Индуктивті және дедуктивті әдістерді сипаттаңыздар

###065

Талдау мен синтезді ғылыми таным әдісі ретінде салыстырыңыз

###066

Тұжырымдаманың практикалық мағынасын ашып көрсетіңіз

###067

Ғылым логикасының негізгі мәселелерін анықтаңыз және ғылым құрылымына талдау жасаңыз

###068

Әдіснамалық білім деңгейлерін анықтаңыз және оларды сипаттаңыз

###069

Зерттеу әдістерін эмпирикалық және теориялық деңгейлерде қолдану туралы ойланыңыз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз

###070

Эмпирикалық зерттеулерге тән әдістерді анықтаңыз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз

3 деңгей

###001

Әр түрлі валюта бағамы тұсында жүргізілетін ақша-несие және бюджет-салық саясаттарының тиімділігіне қатысты салыстырмалы талдау жасаңыз

###002

Төлем балансының тапшылығын жою әдістері. Төлем балансының теңгерімділігін қамтамасыз етудің қажеттілігіне қатысты ойыңызды білдіріңіз

###003

Ақша-несие, бюджет-салық және валюта саясатының  Сыртқы сауданы реттеу  төңірегінде өткізілетін   шаралар  маңыздылығын  түсіндіріңіз

###004

Хекшер-Олиннің сыртқы сауда саясатына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз

###005

Сыртқы сауда саясатының заманауи теориялары туралы олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсете отырып, өз пікіріңізді білдіріңіз

###006

Ашық экономиканы талдауда қолданылатын Манделл-Флеминг үлгісін салыңыз және оның мәнін түсіндіріңіз

###007

Дамыған елдердегі экономикалық өсу факторлары туралы өз пайымдарыңызды келтіріңіз және Қазақстан экономикасы өсуінің негізгі факторларына баға беріңіз

###008

Өндірістік мүмкіндіктер қисығын қолдана отырып, мүмкін шығындар туралы өз ойыңызды келтіріңіз және экономиканың тиімді жағдайына қатысты қорытынды жасаңыз

###009

Дағдарыстың оң және теріс салдарының мәнін ашыңыз. Жауабыңызды дәлелдеңіз.

###010

Хикс пен Маршалл бойынша нарықтық сұраныстың ұқсастығы мен айырмашылығын түсіндіріңіз.

###011

Эрроу-Дебре моделі бойынша сыни ескертулерді тұжырымдаңыз.

###012

Г. Госсеннің бірінші және екінші заңдарының мәнін ашыңыз.

###013

Нарықтың негізгі функцияларының өзара байланысын түсіндіріңіз.

###014

Теориялық тұрғыдан зерттелмеген болса да, іс жүзінде дәлелденген шекті өнімділіктің кему тұжырымдамасына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз

###015

Орташа және шекті шығындардың өндіріс көлемін айқындаудың өзектілігі  туралы қорытынды шығарыңыз. Өндіріс шығындарын төмендетудің мүмкін жолдарын құрастырыңыз

###016

Бәсекелестікті дамытуға қатысты, атап айтқанда Қазақстандағы бәсекелестікті қолдау және дамыту тетіктеріне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз

###017

Ғылыми-техникалық прогрестің экономикалық өсуге қосатын үлесіне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз.

###018

Лернер индексінің мәні бойынша фирманың нарықтағы билік дәрежесі жөнінде жасалатын қорытындыларға тоқталыңыз

###019

Хиршман-Херфиндаль индексінің есептеу әдістемесін айқындап  беріңіз және мағыналарын ашып  түсіндіріңіз

###020

Д.Рикардоның  салыстырмалы артықшылықтар теориясы мен А.Смиттің абсолютті артықшылықтар теориясының негізгі идеясына қатысты пікір білдіріңіз

###021

ЖІӨ өлшеуіндегі мәселелер мен оны бағалаудың дәлдігі туралы сыни көзқарасыңызды білдіріңіз.

###022

ЖІӨ дефляторы көрсеткішіне негізделген инфляция туралы тұжырымдардың мүмкін нұсқаларын қалыптастырыңыз

###023

Жалпы ішкі өнімді арттырудағы жеке тұтыну шығындары мен инвестицияның ролін бағалаңыз

###024

«Ығыстыру мәселесі» тұрғысынан алып қарағанда мемлекеттің бюджет-салық саясатының теріс салдарына сыни пікіріңізді білдіріңіз

###025

Жиынтық ұсыныс сілкінісі орын алған жағдайда мемлекеттің тұрақтандыру саясаты жүргізіледі. Бұл саясаттың мәнін түсіндіріңіз. График салыңыз. Мемлекеттің тұрақтандыру саясатың салдары туралы қорытынды жасаңыз.

###026

Қазақстанда ЖІӨ-нің шығынын (толық өндірілмеуі) Оукен заңына сәйкес есептеңіз.

###027

Мемлекеттің бюджет-салық саясатының ерекшеліктерін негіздеңіз және оның нәтижелілігіне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз

###028

Сіз Дж.М. Кейнстің «негізгі психологиялық заңымен» келісесіз бе? Жауабыңызды дәлелдеңіз

###029

Ұлттық Банктің міндетті резервтерін қалыптастыруды және олардың міндетті резервтеу нормасын өзгерту жолымен ақша ұсынысына әсерін негіздеңіз.

###030

Ақша ұсынысына әсер  ететін  Ұлттық банктің есептік ставканы өзгерту шара  туралы қорытынды түсіңдіріңіз

###031

Ұлттық Банктің ашық нарықтағы операциялары және олардың ақша нарығына әсері туралы өз пікірлеріңізді айтыңыз

###032

Мемлекеттің сыртқы сауда саясаты туралы өз пікіріңізді айтыңыз және оның нәтижелілігін сыни бағалаңыз

###033

Еркін сауданы дамытудың ерекшеліктері туралы өз пікіріңізді айтыңыз және оның кемшіліктеріне сыни көзқарасыңызды білдіріңіз.

###034

Ұлттық валютаның девальвациясының мақсаттарын негіздеңіз және оның оң және теріс жақтары туралы өз пікіріңізді білдіріңіз.

###035

Елдің жиынтық табысының қалыптасуына мемлекеттің үлесін сипаттаңыз

###036

Ғылыми зерттеудің негізгі белгілері туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз

###037

Ғылыми білімдердің жүйесі ретіндегі ғылымға қойылатын спецификалық талаптарды қалыптастырыңыздар

###038

Жаңа ғылыми нәтижелер алу нұсқаларын тұжырымдаңыз

###039

Ғылыми экономикалық зерттеулердегі адамның логикалық ойлауының рөлі мен формаларына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз.

###040

Ғылым облысындағы заманауи саясатты жобалаңыздар

###041

Теорияның сыртқы негіздеріне қатысты өз пікіріңізді көрсетіңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз

###042

Ғылым әдіснамасының артықшылықтары туралы қорытынды жасаңыз

###043

Қазіргі заманғы білім берудегі ғылымның рөлін негіздеңіз.

###044

Ғылыми зерттеудің негізгі әдіснамалық принциптерін олардың маңыздылығы тұрғысынан бағалаңыз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз.

###045

Нақты материалды іріктеу және бағалау қағидаттарын тұжырымдаңыз.

###046

Экономикалық ғылымдағы зерттеу тәсілдеріне қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз

###047

Ғылыми зерттеудің жалпы ғылыми әдістері бойынша қорытынды жасаңыз

###048

Жүйелік талдаудың шектеулері мен артықшылықтарын тұжырымдаңыздар

###049

Статистикалық зерттеулерде әлеуметтік әдістерді қолдану туралы өз пікіріңізді білдіріңіз

###050

Ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлаудың негізгі кезеңдерін тұжырымдаңыз

###051

Экономикалық құбылысты моделдеу сатыларын әзірлеңіздер

###052

Экономикадағы модельдердің негізгі типтері туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз

###053

Экономика-математикалық зерттеу әдістерін тұжырымдаңыздар

###054

Эмпирикалық және теориялық білім арасындағы айырмашылықты тұжырымдаңыз.

###055

Мәліметтерді жинақтау мен топтастыру бойынша қорытынды жасаңыздар

###056

Зерттеушілік бағыттар бойынша қорытынды жасаңыздар

###057

Экономикада салыстырмалы талдауды қолдану жөнінде қорытынды жасаңыздар

###058

Қаржылық талдау модельдеріндегі негізгі көрсеткіштер арасындағы байланысты құрылымдаңыздар және бірдейлендіріңіздер

###059

Қоғамдық өндірістегі корреляциялық байланыстарды және олардың экономикалық құбылыстар мен процестер арасындағы тәуелділікті зерделеудегі рөлін негіздеңіз

###060

Экономикалық талдауды жүргізудің жалпы сызбасын әзірлеңіздер

###061

Қазіргі кезеңдегі статистиканың негізгі міндеттері туралы қорытынды жасаңыз

###062

Орташа және салыстырмалы шамаларға мысал келтіріңіздер

###063

Статистикалық зерттеу кезеңдерін жасаңыз

###064

Ғылыми зерттеулерде факторлық талдауды қолдану туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен келтіріңіз

###065

Экономикалық зерттеу барысында ақпарат алу құралы ретінде статистиканың орындылығы туралы өз пікіріңізді білдіріңіз. Жауапты мысалдармен бірге беріңіз

###066

Таным теориясының құрылымдық компоненттерін тұжырымдаңыз

###067

Ғылыми зерттеулерді «мақсаттар ағашы» әдісімен болжау кезеңдерін әзірлеңіз

###068

Логикалық-әдіснамалық схеманы жүйелік талдаудың негізгі мәні ретінде тұжырымдаңыз

###069

Мәселе бойынша экономикадағы жүйелік талдау үдерісінің кезеңдерін жасаңыздар, жүйелік тәсіл қағидаларын анықтаңыздар

###070

Экономикалық зерттеулерді жүргізу үшін ғылыми негізделген ақпараттық базаның қажеттілігін тұжырымдаңыздар


Темы эссе 8D04101 -Экономика